Waar je als kind gekend wordt.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor kinderdagverblijf Pippilotta daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Veiligheid is goed controleerbaar omdat het hier gaat om feitelijkheden. Is de inventaris in goede staat van onderhoud, is het speelgoed niet kapot etc.

Kinderdagverblijf Pippilotta is de leefwereld van uw kind. Wij vinden het van groot belang dat deze wereld hygiënisch en veilig is.

Op kinderdagverblijf Pippilotta wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid (RIV & RIG) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen. Wanneer het actieplan is afgerond bespreken wij dit met alle betrokkenen van het kinderdagverblijf en maken goede afspraken voor de dagelijkse werkzaamheden.

De Locatie Coördinator en de pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van de kinder EHBO van het Oranje Kruis. Dit is geen vereiste vanuit de wet kinderopvang maar kinderdagverblijf Pippilotta vindt de veiligheid en gezondheid dusdanig belangrijk dat we dit als regel hebben opgenomen. We gaan zeer zorgvuldig om met ziektes en zijn erop gespitst vroegtijdig problemen te herkennen. Kinderdagverblijf Pippilotta volgt de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: “gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”. Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen.

Beleid met betrekking tot veiligheid & gezondheid is omschreven en op aanvraag beschikbaar op het kinderdagverblijf.